Wyszukiwanie rozszerzone
Zasady wynajmu PDF Drukuj

 Zasady wynajmu

Warunki umowy najmu
 
 1. Najemca potwierdza, że odebrał przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe sprawne.
 2. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu oraz akcesoriów dodatkowych  zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi. Najemca oświadcza, że posiada konieczne kwalifikacje i umiejętności, aby używać prawidłowo przedmiotu najmu i akcesoriów dodatkowych.  
 3. Najemca zobowiązuje się nie oddawać przedmiotu najmu ani akcesoriów dodatkowych w podnajem ani nie użyczać ich osobom trzecim, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie.
 4. Z tytułu należnego czynszu najmu Wynajmujący będzie wystawiał faktury VAT lub paragon.
 5. W przypadku, gdy stawka czynszu najmu wskazana w niniejszej umowie najmu jest niższa niż stawka czynszu najmu wynikająca z aktualnego cennika, stosowanego w dniu zawarcia umowy przez Wynajmującego, wskazana w umowie stawka czynszu najmu winna być traktowana jako Stawka Z Rabatem. Stawka Z Rabatem wiąże obie strony niniejszej umowy najmu pod warunkiem dokonania zapłaty całości należnego na podstawie zawartej umowy czynszu najmu w terminie. W przypadku opóźnienia się przez Najemcę z zapłatą całości lub części należnego czynszu najmu, umowa najmu ulegnie zmianie w ten sposób, że czynsz najmu ulegnie podwyższeniu, ze skutkiem od daty zawarcia umowy, do wysokości wskazanej w cenniku stosowanym w dniu zawarcia umowy przez Wynajmującego. W takim przypadku Najemca zobowiązany będzie dopłacić brakującą część czynszu najmu w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wynajmującego i w terminie w tej fakturze wskazanym. Wynajmujący ma prawo wystawić fakturę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w dowolnym czasie.
 6. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy najmu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, przy czym oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem winno być pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej.
 7. W przypadku, gdyby Najemca opóźniał się z zapłatą całości lub części należnego czynszu o więcej niż 7 dni Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia.
 8. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe w stanie niepogorszonym poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji. Przedmiot Najmu winien być zwrócony umyty.  W przypadku, gdyby przedmiot najmu lub którekolwiek z akcesoriów dodatkowych został zwrócony uszkodzony w jakikolwiek sposób, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w kwocie odpowiadającej 20 % wartości przedmiotu najmu lub 20 % wartości akcesorium. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby rozmiar szkody był większy od wysokości zastrzeżonej kary umownej.
 9. Niezależnie od sankcji opisanych w punkcie poprzedzającym, w przypadku, gdyby przy zwrocie Przedmiotu Najmu okazało się, iż nosi on ślady nienależytej eksploatacji, Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat dodatkowych w wartościach wskazanych w Zestawieniu Opłat Dodatkowych.
 10. W przypadku, gdyby Najemca opóźniał się ze zwrotem przedmiotu najmu lub któregokolwiek z akcesoriów dodatkowych po zakończeniu najmu o więcej niż 7 dni, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość 110 % stawki za jeden dzień najmu przedmiotu najmu oraz akcesoriów przy najmie trwającym jeden dzień wskazanej wyżej za każdy dzień opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby rozmiar szkody był większy od wysokości zastrzeżonej kary umownej.
 11. Opóźnienie ze zwrotem przedmiotu najmu lub któregokolwiek z akcesoriów dodatkowych przez Najemcę po zakończeniu umowy najmu o więcej niż 14 dni będzie traktowane jako równoznaczne z utratą Przedmiotu Najmu lub akcesoriów dodatkowych przez Najemcę, chyba że Najemca nie będzie ponosił winy za opóźnienie w zwrocie. W przypadku utraty Przedmiotu Najmu lub któregokolwiek z akcesoriów dodatkowych Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość wartości Przedmiotu Najmu lub akcesoriów wskazanej wyżej. Nie wyłącza to uprawnień Wynajmującego przewidzianych w punkcie 9.
 12. Kaucja wpłacona przez Najemcę przy zawieraniu umowy zostanie zaliczona przez Wynajmującego po zakończeniu najmu na należności wynikające z tej umowy, przy czym Wynajmującemu przysługuje prawo wyboru na które zobowiązanie Najemcy wynikające z umowy kaucję zaliczy.
 13. Strony mają obowiązek zawiadamiać się wzajemnie na piśmie o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencja wysłana na ostatni znany adres strony będzie traktowana jako prawidłowo doręczona.

 

ZESTAWIENIE OPŁAT DODATKOWYCH
Opłata za każdą dobę wynajmu

Nazwa osprzętu
Zastosowanie
Cena brutto
Łopatki – dodatkowe
Zacieraczka do betonu
30
Dysk – dodatkowy
Zacieraczka do betonu
40
Płyta elastomerowa
Zagęszczarka waga: 58 kg-130 kg
15
Płyta elastomerowa
Zagęszczarka waga: 140 kg-250 kg
25
Przecinak, grot, szpic
– druga sztuka
Młoty elektryczne SDS Plus i SDS Max
 10/15
Grot, przecinak – druga sztuka
Młoty elektryczne 14  kg I większe
15
Grot, przecinak – druga sztuka
Młoty spalinowe, pneumatyczne i olejowe
15
Wiertło SDS Max
Młot udarowo obrotowy SDS Max
Rozmiar 20 mm /  30mm / 40 mm
 20 / 30 / 40
Wiertło SDS Plus
Młot udarowo obrotowy SDS Plus
15
Przewody sprężarkowe 20m
– dodatkowe
Sprężarki spalinowe pneumatyczne
10
Szczotka do szorowarki
Szorowarka
30
Wąż tłoczny 20m – dodatkowy
Pompy wodne
20
Wciągarka do zsypu
Zsypy
10
Dodatkowe mocowanie w oknie
Zsypy
20
Dodatkowa łyżka do minikoparki
Minikoparki
25
 Kółka
Rusztowanie warszawskie
2,50
Opłata za każdy rozpoczęty 1 mm zużycia
 
 
 
 
Akcesorium
Nazwa sprzętu
Cena brutto
Kamień szlifierski
Szlifierka do betonu
20
Tarcza diamentowa 350 mm
Asfalt / beton
Przecinarka ręczna / drogowa
600/800
Tarcza diamentowa
Szlifierka Bosch
150
Cena za każdą sztukę
 
 

 

Akcesorium
Nazwa sprzętu
Cena netto
Elektroda
Spawarka
0,35
Pad do szlifierki
Szlifierka
100
Papier ścierny
Szlifierka Legler
25
Papier ścierny
Szlifierka Kunzle i Tasin
22
Worek do odkurzacza
Odkurzacz
25
Brzeszczot
Piła posuwowa, wyrzynarka
15
Papier
Szlifierka Flex
17
 UTRATA ,LUB ZNISZCZENIE  KTÓREGOKOLWIEK  ELEMENTU OZNAKOWANIA   (PLASTIKOWA KART, KARABIŃCZYK, KÓŁKO)
20

 
MYCIE MASZYN

Maszyny drobne
30 zł
Maszyny 400 - 800 kg
50 zł
Maszyny powyżej 800 kg
100 zł

 

OPŁATY SERWISOWE
Nie zakręcony kurek paliwa
50 zł
Brudny filtr powietrza (czyszczenie)
30 zł
Zapowietrzenie silnika Diesla poprzez całkowite opróżnienie baku paliwa (bez kosztów dojazdu)
200 zł
Zdanie niekompletnej maszyny
50% „cena netto za 1 dobę przy 1-3 dni wynajmu” dziennie aż do momentu uzupełnienia braków
Nieuzasadnione wezwanie serwisu (bez kosztu dojazdu oraz kosztu uczynnienia sprzętu)
150 zł
Nie odwołanie rezerwacji maszyny
20 zł
 
USŁUGI DODATKOWE
 
Uzgodnione wcześniej wydanie i przyjęcie sprzętu poza godzinami otwarcia oddziału  (bez kosztów transportu)
17.00-22.00 - 100 zł
22.00- 06.00  – 200 zł
 
W niedzielę i święta -    250 zł
Dodatkowy instruktaż obsługi maszyny na miejscu u klienta (bez kosztów dojazdu)
120 zł/h
Koszt przypomnienia o zapłacie przeterminowanej pow. 3 dni
15 zł
Wymiana wynajętego sprzętu na inny w wyniku nietrafionego wyboru klienta (bez kosztów transportu)
Dotychczasowy wynajem, ale nie mniej niż stawka za wynajem do 4 godzin
Koszty dojazdu
 30 zł
Do wszystkich cen należy dodać Vat 23%