Zasady wynajmu

Warunki umowy najmu  

 1. Najemca potwierdza, że odebrał przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe sprawne.
 2. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu oraz akcesoriów dodatkowych  zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi. Najemca oświadcza, że posiada konieczne kwalifikacje i umiejętności, aby używać prawidłowo przedmiotu najmu i akcesoriów dodatkowych.  
 3. Najemca zobowiązuje się nie oddawać przedmiotu najmu ani akcesoriów dodatkowych w podnajem ani nie użyczać ich osobom trzecim, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie.
 4. Z tytułu należnego czynszu najmu Wynajmujący będzie wystawiał faktury VAT lub paragon.
 5. W przypadku, gdy stawka czynszu najmu wskazana w niniejszej umowie najmu jest niższa niż stawka czynszu najmu wynikająca z aktualnego cennika, stosowanego w dniu zawarcia umowy przez Wynajmującego, wskazana w umowie stawka czynszu najmu winna być traktowana jako Stawka Z Rabatem. Stawka Z Rabatem wiąże obie strony niniejszej umowy najmu pod warunkiem dokonania zapłaty całości należnego na podstawie zawartej umowy czynszu najmu w terminie. W przypadku opóźnienia się przez Najemcę z zapłatą całości lub części należnego czynszu najmu, umowa najmu ulegnie zmianie w ten sposób, że czynsz najmu ulegnie podwyższeniu, ze skutkiem od daty zawarcia umowy, do wysokości wskazanej w cenniku stosowanym w dniu zawarcia umowy przez Wynajmującego. W takim przypadku Najemca zobowiązany będzie dopłacić brakującą część czynszu najmu w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wynajmującego i w terminie w tej fakturze wskazanym. Wynajmujący ma prawo wystawić fakturę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w dowolnym czasie.
 6. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy najmu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, przy czym oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem winno być pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej.
 7. W przypadku, gdyby Najemca opóźniał się z zapłatą całości lub części należnego czynszu o więcej niż 7 dni Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia.
 8. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe w stanie niepogorszonym poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji. Przedmiot Najmu winien być zwrócony umyty.  W przypadku, gdyby przedmiot najmu lub którekolwiek z akcesoriów dodatkowych został zwrócony uszkodzony w jakikolwiek sposób, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w kwocie odpowiadającej 20 % wartości przedmiotu najmu lub 20 % wartości akcesorium. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby rozmiar szkody był większy od wysokości zastrzeżonej kary umownej.
 9. Niezależnie od sankcji opisanych w punkcie poprzedzającym, w przypadku, gdyby przy zwrocie Przedmiotu Najmu okazało się, iż nosi on ślady nienależytej eksploatacji, Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat dodatkowych w wartościach wskazanych w Zestawieniu Opłat Dodatkowych.
 10. W przypadku, gdyby Najemca opóźniał się ze zwrotem przedmiotu najmu lub któregokolwiek z akcesoriów dodatkowych po zakończeniu najmu o więcej niż 7 dni, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość 110 % stawki za jeden dzień najmu przedmiotu najmu oraz akcesoriów przy najmie trwającym jeden dzień wskazanej wyżej za każdy dzień opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby rozmiar szkody był większy od wysokości zastrzeżonej kary umownej.
 11. Opóźnienie ze zwrotem przedmiotu najmu lub któregokolwiek z akcesoriów dodatkowych przez Najemcę po zakończeniu umowy najmu o więcej niż 14 dni będzie traktowane jako równoznaczne z utratą Przedmiotu Najmu lub akcesoriów dodatkowych przez Najemcę, chyba że Najemca nie będzie ponosił winy za opóźnienie w zwrocie. W przypadku utraty Przedmiotu Najmu lub któregokolwiek z akcesoriów dodatkowych Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość wartości Przedmiotu Najmu lub akcesoriów wskazanej wyżej. Nie wyłącza to uprawnień Wynajmującego przewidzianych w punkcie 9.
 12. Kaucja wpłacona przez Najemcę przy zawieraniu umowy zostanie zaliczona przez Wynajmującego po zakończeniu najmu na należności wynikające z tej umowy, przy czym Wynajmującemu przysługuje prawo wyboru na które zobowiązanie Najemcy wynikające z umowy kaucję zaliczy.
 13. Strony mają obowiązek zawiadamiać się wzajemnie na piśmie o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencja wysłana na ostatni znany adres strony będzie traktowana jako prawidłowo doręczona.

ZESTAWIENIE OPŁAT DODATKOWYCH
Opłata za każdą dobę wynajmu

Nazwa osprzętuZastosowanieCena brutto
Łopatki – dodatkoweZacieraczka do betonu30
Dysk – dodatkowyZacieraczka do betonu40
Płyta elastomerowaZagęszczarka waga: 58 kg-130 kg15
Płyta elastomerowaZagęszczarka waga: 140 kg-250 kg25
Przecinak, grot, szpic
– druga sztuka
Młoty elektryczne SDS Plus i SDS Max 10/15
Grot, przecinak – druga sztukaMłoty elektryczne 14  kg I większe15
Grot, przecinak – druga sztukaMłoty spalinowe, pneumatyczne i olejowe15
Wiertło SDS MaxMłot udarowo obrotowy SDS Max
Rozmiar 20 mm /  30mm / 40 mm
 20 / 30 / 40
Wiertło SDS PlusMłot udarowo obrotowy SDS Plus15
Przewody sprężarkowe 20m
– dodatkowe
Sprężarki spalinowe pneumatyczne10
Szczotka do szorowarkiSzorowarka30
Wąż tłoczny 20m – dodatkowyPompy wodne20
Wciągarka do zsypuZsypy10
Dodatkowe mocowanie w oknieZsypy20
Dodatkowa łyżka do minikoparkiMinikoparki25
 KółkaRusztowanie warszawskie2,50
Opłata za każdy rozpoczęty 1 mm zużycia 
   
AkcesoriumNazwa sprzętuCena brutto
Kamień szlifierskiSzlifierka do betonu20
Tarcza diamentowa 350 mm
Asfalt / beton
Przecinarka ręczna / drogowa600/800
Tarcza diamentowaSzlifierka Bosch150
Cena za każdą sztukę  
AkcesoriumNazwa sprzętuCena netto
ElektrodaSpawarka0,35
Pad do szlifierkiSzlifierka100
Papier ściernySzlifierka Legler25
Papier ściernySzlifierka Kunzle i Tasin22
Worek do odkurzaczaOdkurzacz25
BrzeszczotPiła posuwowa, wyrzynarka15
PapierSzlifierka Flex17
 UTRATA ,LUB ZNISZCZENIE  KTÓREGOKOLWIEK  ELEMENTU OZNAKOWANIA   (PLASTIKOWA KART, KARABIŃCZYK, KÓŁKO)20

MYCIE MASZYN

Maszyny drobne30 zł
Maszyny 400 – 800 kg50 zł
Maszyny powyżej 800 kg100 zł
OPŁATY SERWISOWE
Nie zakręcony kurek paliwa50 zł
Brudny filtr powietrza (czyszczenie)30 zł
Zapowietrzenie silnika Diesla poprzez całkowite opróżnienie baku paliwa (bez kosztów dojazdu)200 zł
Zdanie niekompletnej maszyny50% „cena netto za 1 dobę przy 1-3 dni wynajmu” dziennie aż do momentu uzupełnienia braków
Nieuzasadnione wezwanie serwisu (bez kosztu dojazdu oraz kosztu uczynnienia sprzętu)150 zł
Nie odwołanie rezerwacji maszyny20 zł
  USŁUGI DODATKOWE
 
Uzgodnione wcześniej wydanie i przyjęcie sprzętu poza godzinami otwarcia oddziału  (bez kosztów transportu)17.00-22.00 – 100 zł
22.00- 06.00  – 200 zł
 W niedzielę i święta –    250 zł
Dodatkowy instruktaż obsługi maszyny na miejscu u klienta (bez kosztów dojazdu)120 zł/h
Koszt przypomnienia o zapłacie przeterminowanej pow. 3 dni15 zł
Wymiana wynajętego sprzętu na inny w wyniku nietrafionego wyboru klienta (bez kosztów transportu)Dotychczasowy wynajem, ale nie mniej niż stawka za wynajem do 4 godzin
Koszty dojazdu 30 zł
Do wszystkich cen należy dodać Vat 23%